Náchod, 1. 7. 2010 – Zajímavou kolekci starších hraček a další předměty muzejní hodnoty daroval Královéhradeckému kraji (zastoupenému Regionálním muzeem Náchod) ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové).

Hračky jsou pro muzeum atraktivním sbírkovým majetkem, o jehož prezentaci má veřejnost stálý zájem. Převod kolekce uskutečnil ÚZSVM se souhlasem Ministerstva kultury ČR.

ÚZSVM získal předměty rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.